Metodyka

Na udostępnianych przez nas e-zajęciach obowiązują takie same standardy jakości, jak na zajęciach odbywających się w sali. Dlatego ustalamy cele kształcenia, dobieramy treści i metody nauczania tak samo, jak w zajęciach tradycyjnych - różnica leży w formie prowadzenia (zdalnie) i używanych narzędziach (platforma e-learningowa i inne narzędzia informatyczne).

Podczas projektowania uwzględniamy specyfikę pracy w środowisku wirtualnym. Każdy element e-zajęć musi być celowy, aby nie rozpraszać niepotrzebnie uwagi uczestników. Jednocześnie tak projektujemy ścieżkę ich aktywności, aby czas spędzony na e-zajęciach był możliwie dobrze wykorzystany. Stosujemy formy angażujące i interaktywne; nie są one tylko urozmaiceniem czy dodatkiem do zajęć, ale integralną ich częścią.

Bardzo ważne jest dla nas budowanie świadomości studentów jako uczestników zajęć. Dbamy o to, żeby zawsze wiedzieli, jakie są stawiane przed nimi cele. Z tego punktu widzenia istotna jest również przestrzeń do autorefleksji na e-zajęciach. Uważamy też, że w e-learningu szczególną uwagę należy zwracać na internetową obecność wykładowcy, ponieważ jego motywująca rola jest nie do przecenienia. Dlatego projektujemy również komunikację pomiędzy wykładowcą a grupą uczestników.

E-zajęcia w COME UW odbywają się całkowicie on-line lub w trybie mieszanym - blended learning (część zajęć on-line, część w sali). Bardzo często przestrzeń na naszej platformie e-learningowej wykorzystujemy również do wspierania zajęć tradycyjnych - jako miejsce na materiały dla studentów, sposób zbierania ich prac zaliczeniowych, narzędzie komunikacji w grupie.

Na e-zajęciach stosujemy bieżące, zdalne sprawdzanie wiedzy studentów, ale końcowe zaliczenia odbywają się w sali. Dzięki temu ocena z e-zajęć jest wiarygodna i tak samo ważna, jak z zajęć prowadzonych tradycyjnie.

Zainteresowanych zachęcamy do lektury artykułów przybliżających naszą metodykę.

Model dydaktyczny – G. Wieczorkowska-Wierzbińska, E-learning na Uniwersytecie Warszawskim – dodatek do pisma Uniwersytet Warszawski, październik 2004

Dekalog edukacji internetowej – G. Wieczorkowska-Wierzbińska, J. Madey, Uniwersytet Wirtualny: model, narzędzia, praktyka – Wydawnictwa PJWSTK

IBIZA - E-zajęcia ogólnouniwersyteckie w UW – L. Rudak i D. Sidor, Technologie Informacyjne – Zeszyty Naukowe Wydziału ETI Politechniki Gdańskie

E-nauczanie języków obcych na UW – I. Bednarczyk i T. Krawczyk, Technologie Informacyjne – Zeszyty Naukowe Wydziału ETI Politechniki Gdańskiej