Co to jest platforma edukacyjna?

Grafika przedstawia różne urządzenia elektroniczne, na których można uruchomić platformę COME UW.

Platforma edukacyjna jest interaktywnym narzędziem do nauczania zdalnego. W 2004 roku na Uniwersytecie Warszawskim wdrożono opensource’ową platformę Moodle, którą Centrum Otwartej i Multimedialnej Edukacji (COME) nieustannie rozwija, tak aby spełniała wymagania dydaktyczne i techniczne uniwersyteckich wykładowców i studentów. Platforma Moodle zastąpiła rozwijane od 1999 r. autorskie narzędzie e-learningowe.

Na platformie COME (http://kampus.come.uw.edu.pl/) studenci mają możliwość uczestniczenia w uniwersyteckich zajęciach e-learningowych. Mogą uczestniczyć w kursach prowadzonych całkowicie  online (z wyjątkiem sprawdzianu końcowego), takich jak ogólnouniwersyteckie „Mózg – tajemniczy kosmos”, „O języku polskim dla nie polonistów” czy „Interaktywne i tradycyjne muzealnictwo". Prowadzone są też zajęcia w trybie blended learning, czyli realizowane częściowo w sali wykładowej i częściowo zdalnie – w dowolnym miejscu i czasie (na przykład kursy językowe na poziomach B1–C1). Studenci I roku obowiązkowo odbywają kursy dedykowane w formie samouczków, czyli BHP i szkolenie biblioteczne. Na platformie dostępne są też liczne repozytoria materiałów do zajęć, czyli miejsc, z których studenci mogą pobierać pliki potrzebne na zajęciach stacjonarnych, udostępnione przez wykładowcę.

Na platformie student może zapoznać się z materiałami w postaci plików tekstowych (skryptów do zajęć, fragmentów tekstów źródłowych), multimedialnych: animacji, nagrań audio lub video (np. fragmenty wykładów) oraz przećwiczyć przyswojone treści poprzez wykonanie ciekawych interaktywnych ćwiczeń. Niektóre rodzaje ćwiczeń (np. quizy) umożliwiają natychmiastowe sprawdzenie uzyskanego wyniku. Takie szybkie, zautomatyzowane ocenianie, jest niewątpliwie dużym ułatwieniem w pracy nauczyciela. Inne rodzaje aktywności, np. różne rodzaje zadań otwartych, wymagają od studentów przesłania wyników swojej pracy – np. esejów, prac semestralnych, opracowań. Z kolei Warsztaty czy Wiki umożliwiają pracę w zespołach. Jedną z najczęściej wykorzystywanych funkcji platformy są fora, na których wykładowcy i studenci mogą prowadzić merytoryczne dyskusje, związane z tematyką zajęć

COME wdrożyło na swojej platformie nowatorski mechanizm zintegrowania platformy z uniwersyteckim systemem USOS. Dzięki niemu studenci nie zakładają na platformie osobnego konta, a korzystają z jednego – ogólnouniwersyteckiego. Znacząco usprawnia to proces zapisu na zajęcia. Mechanizm umożliwia także przesyłanie ocen uzyskanych przez uczestników e-zajęć z platformy do USOS-a.

Platformę Moodle opracował australijski informatyk Martin Dougiamas i udostępnił ją w 2002 roku. Dougiamas chciał przez ten system komputerowy wesprzeć nauczycieli w tworzeniu kursów internetowych, uwzględniających interakcję pomiędzy nauczycielem a uczniami, także pomiędzy samymi uczniami.