EKSPORT OCEN Z PLATFORMY KAMPUS DO USOS-A NAPRAWIONY

Logo USUS

Uprzejmie informujemy, że problem związany eksportem ocen pomiędzy ogólnouniwersytecką platformą Kampus a systemem USOS został naprawiony. Za prace związane z aktualizacją systemu USOS odpowiada Międzyuniwersyteckie Centrum Informatyzacji (MUCI).