Budżet partycypacyjny na UW – zgłoś swój projekt!

Zaproszenie do zgłoszenia projketów w ramach budżetu partycypacyjnego

Wzorem kilkuletniego doświadczenia m.st. Warszawy w realizacji projektów partycypacyjnych, w dniu 13 października br. Uniwersytet Warszawski pilotażowo rozpoczął nabór projektów w ramach budżetu partycypacyjnego (BP). Rolą naszej jednostki było przygotowanie systemu informatycznego na potrzeby BP.

BP jest procesem, w którym każdy (tzn. student, doktorant, czy pracownik naukowy/administracyjny UW) może współdecydować o przeznaczeniu części środków Uczelni. Zgłoszone projekty mogą być zróżnicowane tematycznie, ale istotne jest, aby te pomysły były odpowiedzią na potrzeby całej społeczności akademickiej. Przykładem może być zakupienie stojaków rowerowych lub ławek na terenie kampusów, których być może jest jeszcze za mało.

Zgłoszony projekt musi być zgodny z prawem oraz misją i statutem UW, powinien uwzględniać stosowne uwarunkowania techniczne, być technicznie wykonalny, a także ogólnodostępny. Jego koszt nie może przekroczyć 150 tysięcy złotych, a czas realizacji – jednego roku. Dodatkowo projekt musi uzyskać poparcie co najmniej dziesięciu osób (w tym przynajmniej trzech osób z jednostki innej niż macierzysta).

Członkowie społeczności UW mogą nie tylko zgłaszać swoje projekty, ale przede wszystkim brać udział w głosowaniu. Mogą komentować, proponować zmiany – mieć wpływ na ostateczną wersję zgłoszonej propozycji. W tym celu COME UW przygotowało i uruchomiło portal http://partycypacyjny.uw.edu.pl/, wzbogacony o taką właśnie część interaktywną.

Na ww. stronie znajdują się także podstawowe informacje, dotyczące formalnych i technicznych wymagań, które trzeba wziąć pod uwagę przy opracowaniu projektu (np.: mapy terenu, wytyczne Konserwatora Zabytków, Strategię Uniwersytetu Warszawskiego) oraz inne szczegóły, które, mamy nadzieję, zachęcą do aktywnego włączenia się w realizację tego nowego przedsięwzięcia na UW. Projekt można zgłosić tutaj, logując się do systemu kontem z USOS lub CAS. Nabór trwa do 19 listopada 2017 roku.

Przedsięwzięciem kieruje prof. Anna Giza-Poleszczuk, prorektor UW ds. rozwoju, przy wsparciu m.in. Biura Wspomagania Rozwoju, Biura Promocji i naszym. W opracowaniu regulaminu budżetu partycypacyjnego brał udział zespół roboczy, złożony ze studentów, doktorantów oraz pracowników administracyjnych i naukowych UW. Jednostką odpowiedzialną za prowadzenie BP jest Biuro Promocji UW. Pytania merytoryczne i organizacyjne można kierować na adres partycypacyjny@uw.edu.pl, natomiast techniczne – na adres come@uw.edu.pl.