38 mln z POWER dla UW na podniesienie jakości nauczania i unowocześnienie zarządzania uczelnią

Grafika do zintegrowanych programów nauczania

Dzięki wsparciu ze środków Unii Europejskiej, w ramach konkursu Programu Operacyjnego Wiedza Edukacja Rozwój, UW,  już od przyszłego roku, zainwestuje w podniesienie jakości nauczania, rozwój kompetencji studentów i pracowników, a także w unowocześnienie zarządzania uczelnią.

„Program zintegrowanych działań na rzecz rozwoju Uniwersytetu Warszawskiego” będzie realizowany w latach 2018-2022, a jego działania obejmą m.in.:

  • podniesienie jakości kształcenia na studiach I i II stopnia z uwzględnieniem dostosowania programów do potrzeb społeczno-gospodarczych m.in. poprzez utworzenie interdyscyplinarnych programów studiów, a także kierunków prowadzonych w języku angielskim, organizację szkół letnich, czy zwiększeniu liczby zajęć prowadzonych przez wykładowców z zagranicy;
  • podniesienie jakości studiów doktoranckich przez zwiększenie mobilności doktorantów (m.in. dzięki stypendiom na wyjazdy zagraniczne);
  • rozwój narzędzi informatycznych w celu doskonalenia procesów zarządzania Uniwersytetem;
  • wprowadzenie systemu szkoleń, podnoszących kompetencje pracowników administracji i kadry kierowniczej.

COME UW uczestniczyło w przygotowaniu projektu, nad którym pieczę trzymały prof. Jolanta Choińska-Mika, prorektor ds. studentów i jakości kształcenia oraz prof. Anna Giza-Poleszczuk, prorektor ds. rozwoju, przy wparciu pełnomocnika rektora ds. jakości kształcenia, Biura Wspomagania Rozwoju, DELab UW, a także Inkubatora UW.

Więcej informacji nt. wynków konkursu na stronie MNiSW.