Akademia Oceny Skutków Regulacji – studia podyplomowe i szkolenia dla administracji publicznej

Logo projektu na tle zdjęcia z inauguracji

W ostatni piątek (19 marca 2018 r.) odbyła się inauguracja Akademii Oceny Skutków Regulacji - dwusemestralnych studiów podyplomowych oraz szkoleń ustawicznych z zakresu technik analitycznych, stosowanych w ramach oceny skutków regulacji. COME UW, we współpracy z EUROREG, jest operatorem tego przedsięwzięcia na UW, na mocy umowy z Kancelarią Prezesa Rady Ministrów (KPRM).

Słuchacze AOSR zostali powitani przez Dyrektor COME UW dr Izabellę Bednarczyk-Bochenek. List powitalny Szefa Służby Cywilnej Dobrosława Dowiata-Urbańskiego odczytał Zastępca Dyrektora Departamentu Służby Cywilnej KPRM Hubert Wojtach. Uczestnicy studiów zostali również przywitani w murach uczelni przez Pełnomocnika Rektora ds. jakości kształcenia dr Agnieszki Janiak-Jasińskiej. Wykład inauguracyjny, wprowadzający słuchaczy do merytorycznego zakresu Akademii poprowadził dr Karol Olejniczak (EUROREG), autor programu studiów.

Ocena skutków regulacji (OSR), to przewidywane skutki proponowanych regulacji według metody analizy kosztów i korzyści. Ma zapewniać podmiotom odpowiedzialnym za tworzenie prawa świadomość konsekwencji, jakie przygotowany akt prawny może wywołać w życiu społecznym. Studia i szkolenia przyczynią się zatem do rozwoju kompetencji i umiejętności w zakresie OSR kadr administracji rządowej, odpowiedzialnej za opracowywanie propozycji aktów prawnych.

Grupą odbiorców są pracownicy administracji publicznej (członkowie korpusu cywilnego), przede wszystkim legislacyjnych służb analitycznych. Studia i szkolenia przeznaczone są dla osób, które w swojej codziennej pracy zajmują się m.in.: analizą jakościową i/lub ilościową danych (w tym polityk publicznych) w aspekcie procesu oceny skutków regulacji.

Do COME UW (przy współpracy z merytorycznymi specjalistami z dziedziny) należy przygotowanie materiałów, testów oraz oczywiście kursów e-learningowych na dedykowanej platformie e-learningowej.

Uczestnicy studiów byli rekrutowani na podstawie testu kompetencji. Kandydaci, którzy osiągnęli najlepsze wyniki, zostali przyjęci na studia, prowadzone w dwóch równoległych specjalizacjach, dotyczących odpowiednio podstawowych i zaawansowanych technik i narzędzi analitycznych. Każda z nich obejmuje pięć głównych bloków tematycznych, uwzględniających najnowsze trendy w dziedzinie i zawierających znaczący komponent praktyczny:

  1. Wprowadzenie do polityki publicznej wspieranej dowodami
  2. Statystyka i ekonometria. Narzędzia informatyczne
  3. Analiza kosztów i korzyści
  4. Skuteczna komunikacja i wykorzystanie wyników
  5. Innowacje w analizie polityk publicznych

Część uczestników to nasi „byli studenci”, których znamy z poprzedniej edycji tego typu szkoleń pt. Akademia Analityka

Umowa realizowana jest w ramach projektu pn. „Akademia Oceny Wpływu Regulacji” (Program Operacyjny Wiedza Edukacja Rozwój, Oś Priorytetowa II. Efektywne polityki publiczne dla rynku pracy, gospodarki i edukacji, Działanie 2.16. Usprawnienie procesu stanowienia prawa), współfinansowanego przez Unię Europejską ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego.