Akademia Oceny Skutków Regulacji

TERMIN

Projekt realizowany do czerwca 2019.

OPIS

Logo AOSR

Akademia Oceny Skutków Regulacji to dwusemestralne studia podyplomowe oraz szkolenia ustawiczne z zakresu technik analitycznych (stosowane w ramach oceny skutków regulacji), skierowane do służy cywilnej. CKC UW, we współpracy z EUROREG UW, jest operatorem tego przedsięwzięcia na UW, na mocy umowy z Kancelarią Prezesa Rady Ministrów (KPRM). 

Ocena skutków regulacji (OSR), to przewidywane skutki proponowanych regulacji według metody analizy kosztów i korzyści. Ma zapewniać podmiotom odpowiedzialnym za tworzenie prawa świadomość konsekwencji, jakie przygotowany akt prawny może wywołać w życiu społecznym. Studia i szkolenia przyczynią się zatem do rozwoju kompetencji i umiejętności w zakresie OSR kadr administracji rządowej, odpowiedzialnej za opracowywanie propozycji aktów prawnych.

Grupą odbiorców są pracownicy administracji publicznej (członkowie korpusu cywilnego), przede wszystkim legislacyjnych służb analitycznych. Studia i szkolenia przeznaczone są dla osób, które w swojej codziennej pracy zajmują się m.in.: analizą jakościową i/lub ilościową danych (w tym polityk publicznych) w aspekcie procesu oceny skutków regulacji.

Do CKC UW (przy współpracy z merytorycznymi specjalistami z dziedziny) należy przygotowanie materiałów, testów oraz oczywiście kursów e-learningowych na dedykowanej platformie e-learningowej. Uczestnicy studiów byli rekrutowani na podstawie testu kompetencji. Kandydaci, którzy osiągnęli najlepsze wyniki, zostali przyjęci na studia, prowadzone w dwóch równoległych specjalizacjach, dotyczących odpowiednio podstawowych i zaawansowanych technik i narzędzi analitycznych. Każda z nich obejmuje pięć głównych bloków tematycznych, uwzględniających najnowsze trendy w dziedzinie i zawierających znaczący komponent praktyczny:

  1. Wprowadzenie do polityki publicznej wspieranej dowodami
  2. Statystyka i ekonometria. Narzędzia informatyczne
  3. Analiza kosztów i korzyści
  4. Skuteczna komunikacja i wykorzystanie wyników
  5. Innowacje w analizie polityk publicznych.

Umowa realizowana jest w ramach projektu pt. „Akademia Oceny Wpływu Regulacji” (Program Operacyjny Wiedza Edukacja Rozwój, Oś Priorytetowa II. Efektywne polityki publiczne dla rynku pracy, gospodarki i edukacji, Działanie 2.16. Usprawnienie procesu stanowienia prawa), współfinansowanego przez Unię Europejską ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego.