Bliżej rynku pracy

TERMIN

Projekt trwać będzie do 30 czerwca 2019 r.

OPIS 

Celem projektu „Bliżej rynku pracy” – Zintegrowany System Doradztwa Edukacyjno-Zawodowego ZIT WOF” jest podniesienie kompetencji kluczLogo projektuowych w zakresie budowania ścieżkikariery edukacyjno-zawodowej oraz poruszania się na rynku pracy wśród uczniów z warszawskich i podwarszawskich szkół objętych projektem. Projekt realizowany jest przez Biuro Edukacji m. st. Warszawy w partnerstwie z CKC UW i podwarszawskimi gminami.

W związku z tym, podjęte w ramach tej inicjatywy działania skupiają się na systemowym wzmocnieniu doradztwa edukacyjno-zawodowego w szkołach objętych wsparciem. W tym celu zostaną m.in. utworzone Szkolne Punkty Informacji i Kariery (SPInKa), a nauczyciele wezmą udział w dedykowanych, trzysemestralnych studiach podyplomowych na UW w zakresie doradztwa i w certyfikowanych szkoleniach kompetencyjnych. Będą one prowadzone z wykorzystaniem platformy e-learningowej przygotowanej przez COME UW, a w skład kadry dydaktycznej wejdą eksperci z dziedziny, w tym wykładowcy UW.

Pośród zaplanowanych aktywności duży nacisk położono na diagnozowanie potrzeb rozwojowych i edukacyjnych, w tym na rozbudowanie testów kompetencyjnych, określających indywidualne predyspozycje zawodowe uczniów. Pogłębiona zostanie także diagnoza uczniów ze specjalnymi potrzebami edukacyjnymi. Uczniowie mogą także liczyć m.in. na warsztaty prowadzone przez przedsiębiorców i pracowników HR. 

Projekt realizowany jest w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Mazowieckiego na lata 2014–2020, Oś Priorytetowa X Edukacja dla rozwoju regionu, Działanie 10.3 Doskonalenie zawodowe, Poddziałanie 10.3.3 Doradztwo edukacyjno-zawodowe w ramach ZIT współfinansowanego ze środków Unii Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego.

STRONA PROJEKTU

www.brp.edu.pl