Program zintegrowanych działań na rzecz rozwoju Uniwersytetu Warszawskiego (ZIP)

TERMIN

Program będzie realizowany do 31 marca 2022 roku.

OPIS

W kwietniu 2018 r. ruszył „Program zintegrowanych działań na rzecz rozwoju Uniwersytetu Warszawskiego (ZIP)”. Celem programu jest podniesienie jakości nauczania, wzbogacenieLogo projektu  oferty studiów doktoranckich, rozwój kompetencji studentów i pracowników oraz usprawnienie i unowocześnienie zarządzania uczelnią. 

Uniwersytet Warszawski przeznaczył przyznane środki na działania wspierające rozwój uczelni w sposób kompleksowy. Mają one także doprowadzić do wypracowania i wdrożenia mechanizmów ukierunkowanych na doskonałość dydaktyczną oraz doskonalenie procesów zarządzania uczelnią. Program ma przyczynić się do wdrożenia trwałych zmian w funkcjonowaniu Uniwersytetu, dostosowanych do potrzeb społeczności akademickiej i uwzględniających aktualne wyzwania społeczno–gospodarcze. W programie zaplanowano działania skierowane do wszystkich grup stanowiących wspólnotę akademicką: studentów, doktorantów, wykładowców, kadry zarządzającej i pracowników administracji.

COME UW brało udział w przygotowaniu projektu, a także będzie aktywnie uczestniczyć w jego realizacji.

W ramach ZIP uczelnia będzie rozwijać działania w czterech głównych modułach:

  • programów kształcenia
  • podnoszenia kompetencji studentów
  • studiów doktoranckich
  • zarządzania uczelnią

Unowocześnione programy nauczania będą uwzględniać potrzeby gospodarki i rynku pracy, a edukacja studentów obejmie nabycie m.in. kompetencji analitycznych, informatycznych i przedsiębiorczych. Zwiększy się liczba kierunków prowadzonych w jęz. angielskim, celem lepszego umiędzynarodowienia uczelni. Finansowanie przeznaczone będzie także m.in. na wyjazdowe stypendia zagraniczne, szkolenia oraz szkoły letnie, a także na rozwój systemów informatycznych Uniwersytetu.

Realizację programu ZIP nadzorują prof. Jolanta Choińska-Mika, prorektor ds. studentów i jakości kształcenia oraz prof. Anna Giza-Poleszczuk, prorektor ds. rozwoju. 

 „Program zintegrowanych działań na rzecz rozwoju Uniwersytetu Warszawskiego (ZIP)” jest finansowany z Programu Operacyjnego Wiedza Edukacja Rozwój przez Unię Europejską ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego. W konkursie Narodowego Centrum Badań i Rozwoju UW otrzymał na ten cel 38 mln zł. 

 Więcej informacji o projekcie można znaleźć na dedykowanej mu stronie, przygotowanej przez COME UW.

 STRONA PROJEKTU

 www.zip.uw.edu.pl