Polski Szekspir UW: cyfrowe repozytorium polskich przekładów Williama Shakespeare’a

W dniu 25 marca 2019 roku na Uniwersytecie Warszawskim otwarto cyfrowe repozytorium polskich przekładów Williama Shakespeare’a w XIX wieku Polski Szekspir UW . Kolekcja oferuje dostęp do wszystkich XIX-wiecznych przekładów dramatów Shakespeare’a oraz opracowań rekonstruujących okoliczności powstania i recepcję zgromadzonych tekstów.

W centrum zainteresowania twórców projektu były szeroko pojęte procesy asymilacji literatury obcej w przekładzie, w całym ich skomplikowaniu i dynamice, z uwzględnieniem zmiennych mód, konwencji, upodobań literackich i potrzeb scenicznych. Zgromadzona w ten sposób wiedza dostępna jest na stronach repozytorium Polski Szekspir UW– Moduł XIX wiek, jak również w formie dwutomowej publikacji elektronicznej, omawiającą sylwetki tłumaczy, strategię i recepcję przekładów. 

Rekonstrukcja indywidualnych przedsięwzięć przekładowych przynosi wiele, dotąd nieznanych, informacji o socjologicznych i psychologicznych uwarunkowaniach aktywności tłumaczy. Otwiera też drogę do poszerzonych, interdyscyplinarnych badań nad polskimi tłumaczeniami Shakespeare’a w XIX wieku i, dalej, nad specyfiką recepcji dramatu w przekładzie, a przede wszystkim (w połączeniu z już prowadzonymi pracami nad drugą częścią repozytorium – Modułem XX i XXI wiek) nad długofalową recepcją literatury kanonicznej i związanymi z nią strategiami retranslacji.

Zasoby można przeszukiwać według standardowych kryteriów, takich jak tytuł, nazwisko tłumacza, data i miejsce wydania, jak również dwóch dodatkowych kryteriów wywiedzionych z historii przekładu – miejscu oraz czasie powstania tłumaczenia. Te stosunkowo liczne możliwości przeszukiwania zasobów odzwierciedlają historyczno-geograficzny porządek zdarzeń i procesów, które zdeterminowały polską recepcję Stratfordczyka w XIX wieku.

Projekt powstał w ramach grantu NCN (2015/17/B/HS2/01784) realizowanego w latach 2016-2019 na Wydziale Neofilologii Uniwersytetu Warszawskiego we współpracy z Centrum Kompetencji Cyfrowych Uniwersytetu Warszawskiego.