Szkolenie dla konstruktorów zadań do pisemnego egzaminu zawodowego

TERMIN

Projekt był realizowany od kwietnia 2008 r. do marca 2009 r.

OPIS

Centralna Komisja Egzaminacyjna zleciła COME do realizacji projekt polegający na zorganizowaniu i przeprowadzeniu szkolenia dla sześciuset konstruktorów zadań do pisemnego egzaminu dla wszystkich zawodów określonych w klasyfikacji szkolnictwa zawodowego. Szkolenia odbyły sie w wymiarze 120 godzin i obejmowały zajęcia tradycyjne i internetowe w proporcji 1:1.

Kurs finansowany był ze środków CKE oraz Europejskiego Funduszu Społecznego w ramach projektu „Pilotaż nowej formuły egzaminu zawodowego" (Program Operacyjny Kapitał Ludzki, Priorytet III — Wysoka jakość systemu oświaty, Działanie 3.2 — Rozwój systemu egzaminów zewnętrznych).

Kurs był bezpłatny dla uczestników.

ADRESACI SZKOLENIA

Adresatami szkolenia byli czynni zawodowo nauczyciele i nauczyciele akademiccy, przedstawiciele pracodawców, pracownicy instytucji naukowo-badawczych — specjaliści w poszczególnych zawodach, którzy zainteresowani są zdobyciem umiejętności konstruowania zadań egzaminacyjnych i współpracą z instytucjami systemu egzaminów zewnętrznych.

CELE KURSU

Celem kursu było przekazanie uczestnikom wiedzy oraz umiejętności niezbędnych do konstruowania zadań i testów do etapu pisemnego egzaminu potwierdzającego kwalifikacje zawodowe.

Czas trwania kursu – 120 godzin, w tym:

  • 60 godzin zajęć podzielonych na trzy zjazdy (po 20 godzin zajęć w każdym dwuipółdniowym zjeździe),
  • 60 godzin pracy własnej uczestników, wykonywanej według zasad i harmonogramu ustalonych przez prowadzących, konsultowanej i weryfikowanej w trybie on-line.

PROGRAM KURSU

Moduł Liczba godzin
Stacjonarne Internetowe
1. Ocenianie w edukacji 2 14
    • Psychologiczne uwarunkowania oceniania 0 4
    • Podstawy teorii pomiaru 2 8
    • Podstawy prawa autorskiego 0 2
2. Warsztaty psychologiczne, komunikacja językowa 6 2
    • Warsztaty psychologiczne 4 0
    • Komunikacja językowa z elementami logiki 2 2
3. Konstruowanie i doskonalenie zadań 40 26
    • Standardy wymagań egzaminacyjnych 8 6
    • Tworzenie zadań egzaminacyjnych 16 8
    • Organizacja testowania 2 6
    • Analiza jakościowa i ilościowa zadań 14 6
4. Analiza wyników testowania 0 8
    • Statystyka opisowa 0 6
    • Korelacja wyników testowania 0 2
5. Zastosowanie komputera (ICT) 12 10
    • Korzystanie z Internetu 2 0
    • E-nauczanie — platforma MOODLE 4 0
    • Edycja tekstu. Opracowanie graficzne zadań 6 10
RAZEM 60 60