Opracowanie programów nauczania do kształcenia na odległość na kierunku studiów wyższych – informatyka

TERMIN

Projekt był realizowany od maja 2006 r. do sierpnia 2006 r.

OPIS

Wygrany w maju 2006 r. konkurs projektów ogłoszony przez Ministerstwo Edukacji Narodowej. Polegał na opracowaniu programów nauczania i elektronicznych materiałów dydaktycznych, w tym materiały multimedialne, dla studiów informatycznych I i II stopnia, zarówno technicznych, jak i nietechnicznych.

Partnerami w projekcie była czołówka polskich uczelni w kształceniu i badaniach w zakresie informatyki: Uniwersytet Warszawski, Uniwersytet Jagielloński, Politechnika Warszawska oraz Politechnika Poznańska. Koordynatorem projektu było COME. Wypracowano model i programy kształcenia informatycznego, które w dużej części są wspólne dla studiów technicznych i nietechnicznych. Programy nauczania w pełni uwzględniają standardy kształcenia na kierunku informatyka, które zaczęły obowiązywać od 2007 r. Jednolite programy nauczania pozwalają na wymianę studentów i wykładowców pomiędzy uczelniami, co w znacznym stopniu może przyczynić się zarówno do wzrostu atrakcyjności studiowania w partnerskich uczelniach, jak i jakości kształcenia.

W ramach projektu przygotowano sześć programów nauczania, po trzy dla studiów I i II stopnia:

  • program 6-semestralnych studiów licencjackich,
  • program 7-semestralnych studiów inżynierskich,
  • program 8-semestralnych studiów inżynierskich,
  • program 4-semestralnych studiów magisterskich (profil nietechniczny),
  • program 3-semestralnych studiów magisterskich (profil techniczny),
  • program 4-semestralnych studiów magisterskich (profil techniczny).

Wszystkie programy nauczania były konstruowane na bazie 60 przedmiotów, do których opracowano elektroniczne materiały dydaktyczne, w tym materiały multimedialne. Każda z uczelni partnerskich opracowywała materiały do 15 przedmiotów. Podział przedmiotów pomiędzy uczelnie uwzględniał ich kompetencje i doświadczenia naukowo-dydaktyczne. Daje to gwarancję wysokiej, merytorycznej jakości przygotowanych materiałów. Wszystkie materiały dydaktyczne są umieszczone na jednej platformie Wiki. Pozwoliło to na dalsze doskonalenie przygotowanych już materiałów i umieszczanie nowych. Wspólna platforma pozwala także na ujednolicanie treści dydaktycznych, nazewnictwa i notacji w różnych przedmiotach.

Projekt jest otwarty dla środowiska akademickiego. Wyniki projektu, programy nauczania i materiały dydaktyczne, są udostępnione zainteresowanym uczelniom na zasadach nieodpłatnych licencji. Wykonawcy projektu mają także nadzieję, że wypracowane rozwiązania, przygotowane i udoskonalone narzędzia do zbierania i prezentacji materiałów dydaktycznych posłużą do zbudowania ogólnopolskiej bazy programów nauczania i materiałów dydaktycznych, a tym samym do poniesienia poziomu nauczania informatyki w kraju.

Przygotowane programy nauczania i materiały dydaktyczne będą podstawą uruchomienia studiów zdalnych z informatyki na uczelniach partnerskich. Studia tę będą prowadzone w oparciu o doświadczenia i metodologie w kształceniu zdalnym zdobyte i wypracowane w specjalistycznych jednostkach uczelni partnerskich:

  • COME — Centrum Otwartej i Multimedialnej Edukacji Uniwersytetu Warszawskiego,
  • CZN — Centrum Zdalnego Nauczania Uniwersytetu Jagiellońskiego,
  • OKNO — Ośrodek Kształcenia na Odległość Politechniki Warszawskiej.
  • Wydział Informatyki i Zarządzania Politechniki Poznańskiej.