Rekomendacje dotyczące nauczania zdalnego na UW

Rekomendacje

W Programie zintegrowanych działań na rzecz rozwoju Uniwersytetu Warszawskiego powstały rekomendacje dla nauczycieli akademickich i kierowników jednostek dydaktycznych Uniwersytetu Warszawskiego w zakresie kształcenia zdalnego jako odpowiedź na wątpliwości i pytania związane z jakością kształcenia w trybie zdalnym, wprowadzonym w związku z wybuchem epidemii COVID-19. Rekomendacje powstały, by wesprzeć nauczycieli akademickich i kierowników jednostek dydaktycznych w projektowaniu zajęć i całego procesu kształcenia w roku akademickim 2020/2021. Mogą one także stanowić materiał wspomagający planowanie rozwoju form kształcenia zdalnego na UW jako równoprawnej formy studiów. 

Rekomendacje przygotowały trzy zespoły wykładowców UW, reprezentujących nauki ścisłe, przyrodnicze, humanistyczne oraz społeczne, w oparciu o materiały zgromadzone w toku konsultacji z doświadczonymi nauczycielami akademickimi, kierownikami jednostek dydaktycznych i organami samorządu studenckiego, wyniki ankiet studenckich i ankiet przeprowadzonych wśród nauczycieli akademickich realizujących zajęcia zdalne w semestrze letnim 2019/2020, dane pozyskane dzięki wywiadom grupowym (FGI) wśród studentów i studentek, wnioski płynące z dyskusji rad dydaktycznych, podczas których identyfikowano dobre i złe praktyki w nauczaniu zdalnym, a także własne doświadczenie dydaktyczne.

W rekomendacjach zestawiono atuty i ograniczenia dotyczące zdalnego nauczania w formie synchronicznej i asynchronicznej. Dokument zawiera również szczegółowe zalecenia dotyczące poszczególnych typów zajęć: wykładów, seminariów, konwersatoriów, warsztatów, ćwiczeń i laboratoriów. Można w nim również znaleźć wskazówki dotyczące sylabusów, dyżurów i konsultacji oraz wsparcia dla studentów i nauczycieli, które mogą zaoferować biblioteki. Więcej informacji tutaj.

Polecamy!