Projekty

Od początku naszego istnienia prowadzimy lub wspomagamy różnego typu projekty związane z zastosowaniem nowych technologii w edukacji. Poniżej przedstawiamy zarówno projekty finansowane ze środków unijnych, jak i inne przedsięwzięcia, w których uczestniczymy lub uczestniczyliśmy w roli lidera, partnera lub wykonawcy.Program zintegrowanych działań na rzecz rozwoju Uniwersytetu Warszawskiego (ZIP)


W kwietniu 2018 r. ruszył „Program zintegrowanych działań na rzecz rozwoju Uniwersytetu Warszawskiego (ZIP)”. Celem programu jest podniesienie jakości nauczania, wzbogacenie oferty studiów doktoranckich, rozwój kompetencji studentów i pracowników oraz usprawnienie i unowocześnienie zarządzania uczelnią. Uniwersytet Warszawski przeznaczył przyznane środki na działania wspierające rozwój uczelni w sposób kompleksowy. Mają one także doprowadzić do wypracowania i wdrożenia mechanizmów ukierunkowanych na doskonałość dydaktyczną oraz doskonalenie procesów zarządzania uczelnią. Program ma przyczynić się do wdrożenia trwałych zmian w funkcjonowaniu Uniwersytetu, dostosowanych do potrzeb społeczności akademickiej i uwzględniających aktualne wyzwania społeczno–gospodarcze. W programie zaplanowano działania skierowane do wszystkich grup stanowiących wspólnotę akademicką: studentów, doktorantów, wykładowców, kadry zarządzającej i pracowników administracji.
Czytaj dalej
 

E-LEARNINGOWY „Kurs na Równość – Przeciwdziałanie dyskryminacji na UW”


Kurs został opracowany przez ekspertów zajmujących się problematyką równego traktowania i zawiera praktyczne informacje dotyczącego tego, czym jest dyskryminacja, jakie są jej przejawy oraz co zrobić, gdy jesteśmy jej świadkami lub ofiarami. CKC UW przygotowało kurs od strony multimedialnej i e-learningowej.
Czytaj dalej
 

E-UW – rozwój e-usług Uniwersytetu Warszawskiego związanych z edukacją


Rozpoczęliśmy na Uniwersytecie Warszawskim realizację projektu, który swoim zasięgiem obejmie wszystkich pracowników, studentów i doktorantów UW, kandydatów na studia uczestników kursów organizowanych przez UW oraz uczniów szkół z woj. mazowieckiego. Projekt „e-UW – rozwój e-usług Uniwersytetu Warszawskiego związanych z edukacją” to wspólne przedsięwzięcie CKC UW oraz Wydziałów: Matematyki, Informatyki i Mechaniki oraz Zarządzania. W ramach tego przedsięwzięcia Uczelnia wzbogaci się o 10 e-usług, które posłużą usprawnieniu jej funkcjonowania w zakresie administracyjnym i dydaktycznym.
Czytaj dalej

Bliżej rynku pracy


Celem projektu „Bliżej rynku pracy” – Zintegrowany System Doradztwa Edukacyjno-Zawodowego ZIT WOF” jest podniesienie kompetencji kluczowych w zakresie budowania ścieżki kariery edukacyjno-zawodowej oraz poruszania się na rynku pracy wśród uczniów z warszawskich i podwarszawskich szkół objętych projektem. Projekt realizowany jest przez Biuro Edukacji m. st. Warszawy w partnerstwie z CKC UW i podwarszawskimi gminami.
Czytaj dalej
 

Akademia Oceny Skutków Regulacji


Akademia Oceny Skutków Regulacji to dwusemestralne studia podyplomowe oraz szkolenia ustawiczne z zakresu technik analitycznych (stosowane w ramach oceny skutków regulacji), skierowane do służy cywilnej. CKC UW, we współpracy z EUROREG UW, jest operatorem tego przedsięwzięcia na UW, na mocy umowy z Kancelarią Prezesa Rady Ministrów (KPRM).
Czytaj dalej
 
 

Budżet Partycypacyjny UW


Wzorem kilkuletniego doświadczenia m.st. Warszawy w realizacji projektów partycypacyjnych, w październiku 2017, Uniwersytet Warszawski pilotażowo rozpoczął nabór projektów w ramach budżetu partycypacyjnego (BP). W tym procesie każdy członek społeczności akademickiej (tzn. student, doktorant, czy pracownik naukowy/administracyjny UW) może współdecydować o przeznaczeniu części środków Uczelni. Przebieg pierwszego w historii UW budżetu partycypacyjnego spotkał się z ogromnym zainteresowaniem wśród społeczności uniwersyteckiej.
Czytaj dalej

PEU/RPL: Potwierdzanie Efektów Uczenia się/Recognition of Prior Learning


Potwierdzenie efektów uczenia się (PEU/RPL) to proces poprzedzający rekrutację na studia. PEU pozwala kandydatom na zaliczenie wybranych przedmiotów lub grup przedmiotów z programu studiów na podstawie wiedzy i umiejętności, zdobytych wcześniej np. na kursach, szkoleniach czy w pracy.
Czytaj dalej

Studia podyplomowe "Biznes i Polityka Chin" (Business Law & Business Development of China)


Studia podyplomowe "Biznes i Polityka Chin" (Business Law & Business Development of China) to dwujęzyczne, zaoczne studia podyplomowe, które koncentrują się na podstawowych zagadnieniach z zakresu prawa, handlu, inwestycji, biznesu, jak również obecności i współdziałania w tych obszarach partnerów europejskich i chińskich. Ważne miejsce w procesie edukacji zajmują odniesienia do problematyki dialogu międzykulturowego, ale w oparciu o wiedzę i znajomość zagadnień dotyczących prawa chińskiego, specyfiki inwestycji w Chinach i różnic w systemach prawno-ekonomicznych miedzy państwami Starego Kontynentu a Chinami. Znaczna część zajęć poświęcona jest kwestiom praktycznego wykorzystania zdobywanej wiedzy w dziedzinie handlu i biznesu Chin. Kluczowym elementem kształcenia na studiach jest kurs języka chińskiego zakładający naukę podstawowych zwrotów niezbędnych przy negocjacjach i współpracy z partnerami chińskimi.
Czytaj dalej

Ogólnopolska Olimpiada Wiedzy o Filmie i Komunikacji Społecznej


Ogólnopolska Olimpiada Wiedzy o Filmie i Komunikacji Społecznej to inicjatywa przeznaczona dla młodzieży szkół ponadgimnazjalnych. Ma służyć popularyzacji kultury filmowej i komunikacji społecznej zwłaszcza w wymiarze praktycznym wśród młodych ludzi. Szczególny nacisk jest położony na tematykę wykorzystującą dorobek kultury polskiej pod kątem rozwijania umiejętności sytuowania i rozumienia specyfiki rodzimych sztuk audiowizualnych w stosownych kontekstach.
Czytaj dalej
 

FOUNDATION YEAR FOR SOCIAL STUDIES, HUMANITIES OR SCIENCE na UW


Foundation Year For Social Studies, Humanities or Science to przedsięwzięcie przeznaczone dla absolwentów szkół średnich z zagranicy, którzy chcieliby rozpocząć studia na Uniwersytecie Warszawskim bądź innej polskiej uczelni w roku akademickim 2017/18. Przyszli studenci z Chin spędzą w Warszawie 9 miesięcy, rozwijając umiejętności komunikacyjne w języku angielskim (dla chętnych przewidziana jest także nauka języka polskiego).
Czytaj dalej

Szkoła Edukacji


Studia podyplomowe w Szkole Edukacji Polsko-Amerykańskiej Fundacji Wolności i Uniwersytetu Warszawskiego przeznaczone są dla absolwentów matematyki i filologii polskiej. Są to bezpłatne, dzienne studia podyplomowe dla przyszłych nauczycieli matematyki i języka polskiego.
Czytaj dalej

Olimpiada Wiedzy o Polsce i Świecie Współczesnym


Olimpiada Wiedzy o Polsce i Świecie Współczesnym to jedna z najważniejszych Olimpiad przedmiotowych organizowanych przez Ministerstwo Edukacji Narodowej. Historia Olimpiady sięga roku 1959, kiedy redakcja "Dookoła Świata" przeprowadziła Ogólnopolską Olimpiadę Szkolnych Lig Quizowych. Od 1991 r. organizuje ją Wydział Dziennikarstwa i Nauk Politycznych Uniwersytetu Warszawskiego, gdzie do 2013 r. realizowana była przez Instytut Nauk Politycznych, a od roku szkolnego 2013/2014 organizację Olimpiady przejął Instytut Europeistyki.
Czytaj dalej

Akademia Analityka


Akademia Analityka to cykl specjalistycznych szkoleń przeznaczonych dla analityków zatrudnionych w urzędach administracji rządowej. Celem przedsięwzięcia jest podniesienie ich kompetencji w zakresie tworzenia skutecznego prawa (w tym zakresie przygotowania rzetelnej oceny wpływu). Realizacja szkoleń ma przynieść również dodatkowe korzyści polegające m.in. na rozpowszechnieniu podejścia do tworzenia założeń aktów prawnych opartego na faktach oraz rzetelnych danych, co przełożyć się powinno na skuteczniejszą komunikację i współpracę zarówno z decydentami, organami kontroli, jak też z grupami społecznymi uczestniczącymi w konsultacjach społecznych.
Czytaj dalej

Program Edukacji Audiowizualnej i Medialnej (PEAM)


Program Edukacji Audiowizualnej i Medialnej (PEAM) finansowany jest przez Polski Instytut Filmowy. Celem projektu jest stworzenie użytecznego, kompleksowego i otwartego programu edukacji audiowizualnej oraz programu zastosowania mediów i środków audiowizualnych w edukacji wszystkich szczebli.
Czytaj dalej

Warszawska Szkoła Analizy Danych


Warszawska Szkoła Analizy Danych jest ponadnarodowym projektem realizowanym przez Uniwersytet Warszawski (Centrum Otwartej i Multimedialnej Edukacji, Interdyscyplinarne Centrum Modelowania Matematycznego i Komputerowego oraz Instytut Studiów Społecznych) oraz Interuniversity Center for Social Science Theory and Methodology. Celem głównym projektu jest podniesienie poziomu kompetencji doktorantów i osób spoza społeczności akademickiej w zakresie analizy danych poprzez opracowanie i wdrożenie interdyscyplinarnego, anglojęzycznego cyklu szkoleniowego we współpracy z partnerem zagranicznym oraz z udziałem pracodawców z wykorzystaniem metod i technik kształcenia na odległość.
Czytaj dalej

Towarzystwo Ubezpieczeń Wzajemnych


Realizacja przez COME UW usług edukacyjnych na rzecz Towarzystwa Ubezpieczeń Wzajemnych TUW.
Czytaj dalej

Szkoła wyższa jako integrator LLL i LWL


Projekt "Szkoła wyższa jako integrator LLL i LWL" (inaczej: Integrator) – w jego ramach w latach 2014-2015 prowadzone były prace nad koncepcją działania szkół wyższych jako „integratorów” uczenia się przez całe życie przy wykorzystaniu krajowych ram kwalifikacji.
Czytaj dalej

Doktoraty dla Mazowsza: Program stypendialno-szkoleniowy dla najlepszych uczestników studiów doktoranckich Uniwersytetu Warszawskiego na kierunkach istotnych dla rozwoju gospodarki regionu (II edycja)


"Doktoraty dla Mazowsza II” to kontynuacja projektu „Doktoraty dla Mazowsza: Program stypendialny dla najlepszych uczestników studiów doktoranckich Uniwersytetu Warszawskiego na kierunkach istotnych dla rozwoju gospodarki regionu”, który był realizowany przez COME UW w latach 2010-11.
Czytaj dalej

Doktoraty dla Mazowsza: Program stypendialny dla najlepszych uczestników studiów doktoranckich Uniwersytetu Warszawskiego na kierunkach istotnych dla rozwoju gospodarki regionu


Założeniem projektu było zwiększenie transferu wiedzy do gospodarki oraz rozwinięcie powiązań sfery badawczo-rozwojowej pomiędzy Uniwersytetem Warszawskim a przedsiębiorcami w woj. mazowieckim. W tym celu wsparcie otrzymali najlepsi uczestnicy studiów doktoranckich na kierunkach matematyczno-przyrodniczych oraz społeczno-ekonomicznych UW, których prace przyczynią się do wzrostu potencjału naukowego w dziedzinach istotnych dla rozwoju gospodarki Mazowsza.
Czytaj dalej

E-lektoraty

Projekt e-lektoraty był finansowany przez Fundację Rozwoju Systemu Edukacji. Głównym celem projektu było poszerzenie oferty dydaktycznej UW (w ramach Uniwersyteckiego Systemu Nauczania Języków Obcych) o e-lektoraty dla języka angielskiego i niemieckiego.
Czytaj dalej

Szkolenie dla przyszłych członków Komisji Oceny Projektów w PO KL

Projekt został zlecony przez Ministerstwo Rozwoju Regionalnego i polegał na przygotowaniu 23 szkoleń z zakresu Europejskiego Funduszu Społecznego w technice e-learning wraz z usługą utrzymania i serwisowania tych szkoleń na platformie e-learningowej. Projekt miał na celu przeszkolenie przez Internet oraz certyfikację ok. 2200 przyszłych członków Komisji Oceny Projektów w PO KL.
Czytaj dalej

Szkolenie dla konstruktorów zadań do pisemnego egzaminu zawodowego

Centralna Komisja Egzaminacyjna zleciła COME do realizacji projekt polegający na zorganizowaniu i przeprowadzeniu szkolenia dla sześciuset konstruktorów zadań do pisemnego egzaminu dla wszystkich zawodów określonych w klasyfikacji szkolnictwa zawodowego. Szkolenia odbyły sie w wymiarze 120 godzin i obejmowały zajęcia tradycyjne i internetowe w proporcji 1:1.
Czytaj dalej

Przeprowadzenie badań, opracowanie metodologii, programów i materiałów dydaktycznych do kształcenia na odległość

Projekt został zlecony Uniwersytetowi Warszawskiemu przez Ministerstwo Edukacji Narodowej w trybie zamówień publicznych w grudniu 2007 r. w ramach realizacji projektu Ministerstwa Edukacji Narodowej „Opracowanie metodologii, programów i materiałów dydaktycznych do kształcenia na odległość (poziom ponadgimnazjalny)” współfinansowanego przez Europejski Fundusz Społeczny.
Czytaj dalej

Studia podyplomowe „Przygotowanie kadry do prowadzenia kształcenia ustawicznego na odległość”

Uniwersytet Warszawski otrzymał ten projekt do realizacji z Ministerstwa Edukacji Narodowej na mocy zamówienia publicznego w trybie z wolnej ręki. Projekt polegał na przeprowadzeniu studiów podyplomowych „Przygotowanie kadry do prowadzenia kształcenia ustawicznego na odległość” dla 1200 nauczycieli z całego kraju.
Czytaj dalej

Studia podyplomowe dla nauczycieli w zakresie ICT, języków obcych oraz drugiego przedmiotu (II edycja)

Uniwersytet Warszawski otrzymał ten projekt do realizacji z Ministerstwa Edukacji Narodowej na mocy zamówienia publicznego w trybie z wolnej ręki. Projekt polegał na przeprowadzeniu studiów podyplomowych dla 2250 nauczycieli z województwa mazowieckiego w 17 różnych przedmiotach szkolnych i miał wykształcić nauczycieli drugiego przedmiotu.
Czytaj dalej

Opracowanie programów nauczania do kształcenia na odległość na kierunku studiów wyższych – informatyka

Wygrany w maju 2006 r. konkurs projektów ogłoszony przez Ministerstwo Edukacji Narodowej. Polegał na opracowaniu programów nauczania i elektronicznych materiałów dydaktycznych, w tym materiały multimedialne, dla studiów informatycznych I i II stopnia, zarówno technicznych, jak i nietechnicznych.
Czytaj dalej

Studia podyplomowe dla nauczycieli w zakresie ICT, języków obcych oraz drugiego przedmiotu (I edycja)

Projekt polegał na przeprowadzeniu studiów podyplomowych dla 3006 nauczycieli (z 12 województw) w 21 różnych przedmiotach szkolnych i miał wykształcić nauczycieli drugiego przedmiotu.
Czytaj dalej

Zawsze na kursie (Always on the Right Track)

W projekt zaangażowane były następujące instytucje i firmy: Centrum Otwartej i Multimedialnej Edukacji, Ochotnicze Hufce Pracy, Instytut Technologii Eksploatacji w Radomiu, ALBATROS & Delta Consulting S.L. z Hiszpanii, Uniwersytet Klagenfurt's Jobservice z Austrii, ALAJI z Francji. Rezultatem projektu był program szkoleniowy oraz portal internetowy dla doradców zawodowych http://www.ohp-righttrack.org.
Czytaj dalej